A Great Soul !! Punyakalpa Pradhan our MYRA member.

26.10.2021-2.00am: A Great Soul !!  Punyakalpa Pradhan (Rim Jhim), She is no more with us. ଏବେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଏଠି କୋଉଠି ଅଛ, ତୁମ ସ୍ମୃତି’ର ବାତ୍ସ୍ନା ମହକିତ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି, ହଜିଗଲ ସିନା ଦୂର ପାହାଡର ଉହାଡରେ, ଘର କରିନେଲ ସବୁରି ଭିତରେ ରହିବ ରହିଛ ଏ’ମନ ବନାନୀରେ, ଚିର ଦିନ ଏ ହୃଦୟ’ର ଘରେ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *